Учител

Аз съм д-р Красимира Танева, специалист по методика на литературното обучение. Завърших през 1993 година българска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” със степен магистър. Началото на моята професионална кариера започна в училище – място, което за мен беше удоволствие, радост и игра. Общуването с различни ученици ме убеди, че ако има любов, доверие и диалог, пътят към знанието никога не е труден. Благодарна съм им, защото ми бяха партньори в образователния процес и ми дадоха безценни уроци. Като преподавател по методика на литературното обучение в ПУ ”Паисий Хилендарски”, Филологическия факултет, повече от 15 години моята професионална мисия и отговорност към студентите е да им разкривам тайните на онези съвременни методики, които превръщат обучението в незабравимо пътуване към знанието. Учителят също се нуждае от обучение и за това с присъщата ми отговорност взех участие в семинар към проекта “Разработване на система за оценка на качеството на средното образование” към Министерството на образованието, младежта и науката и Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. и съфинансиран от Европейския социален фонд и Република България. В резултат на това обучение съм сертифициран оценител на тестови задачи със свободен отговор по български език и литература по проекта “Разработване на система за оценка на качеството на средното образование. Участие в практически семинар на тема Методика на обучението по български език за деца билингви към РААБЕ България по проект BG051PO 001-4.1.05-0156 Образование за равен старт.

През 2014 година защитих успешно дисертация на тема ”Модел на възприемане на фолклорен празничен календар в 5. клас и приложимост в прогимназиалния курс на обучение по литература”. В този научен труд е предложен авторска методика във връзка с учебното съдържание в 5. клас, която е апробирана и прилагана вече в две пловдивски училища.


Пенчо Пенчев Пикс Дизайн ООД