Училището на Красимира Танева

СЛОВНИЦА – целогодишен курс по български език и литература за 6. клас

Комуникацията днес изисква всяка една личност да умее да разкрие своята позиция, да създава писмен текст по различни казуси. Лексикалните игри, интерактивните техники, използването на информационните технологии са средства, чрез които е възможно да се изгради у подрастващите необходимите умения за успешно общуване.

Общ хорариум - 72 учебни часа (по 3 учебни часа всяка седмица)

Дати: 07.11.2015 - 15.05.2016

Цена* - 350 лв

В цената са включени материалите за самоподготовка, за текущ контрол и проверка на домашните работи

Начин на плащане - в брой на две вноски по 175 лв


Пенчо Пенчев Пикс Дизайн ООД