Училището на Красимира Танева

Методическо консултиране на учители

Социалните и културни промени логично влияят и върху търсенето на адекватни за 21. век форми и методи на обучение, за да се преодолее доминацията на теоретичното знание. Функционалността и интерактивността са новите приоритети в сферата на образованието, което предопределя кардинална смяна на подходите за постигането на специфичните цели. Развиването на различните видове компететности в обучението по български език и литература е възможно, ако преподавателят се съобразява с психологическите възрастови особености на учениците, избира подходяща логическа структура за изложение на учебното съдържание, система от методи за постигането на конкретни резултати.


Пенчо Пенчев Пикс Дизайн ООД